Θεματική Εβδομάδα

Θεματική Εβδομάδα 2016-17 "Σώμα και Ταυτότητα"

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων
Διατροφή και ποιότητα ζωής
Έμφυλες ταυτότητες
ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΟΡΕΙΣ