Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πρώτη ώρα  08:20 - 09:05
1ο Διάλειμμα  09:05 - 09:15
Δεύτερη ώρα  09:15 - 10:00
2ο Διάλειμμα  10:00 - 10:10
Τρίτη ώρα  10:10 - 10:50
3ο Διάλειμμα  10:50 - 11:00
Τέταρτη ώρα  11:00 - 11:40
4ο Διάλειμμα  11:40 - 11:45
 Πέμπτη ώρα  11:45 - 12:25
5ο Διάλειμμα 12:25 - 12:30
Έκτη ώρα 12:30 - 13:05
6ο Διάλειμμα 13:05 - 13:10
Έβδομη ώρα 13:10 - 13:40

Ωρολόγια Προγράμματα