Γυμνάσιο Σορωνής
Ο επίσημος Διαδικτυακός μας τόπος

Οδηγίες για παράδοση/παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες

                Η απόφαση για τη διάθεση-δανεισμού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού   θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα

                κριτήρια  μεταξύ των  οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία  γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους

                μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές  επιδόσεις μαθητή/τριας. 

                Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης

                (γονέας/κηδεμόνας ή  εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο 3), στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι  παρέλαβε τη

                 συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική   περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής  της ανωτέρω                             συσκευή  στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για  τους   οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η

                αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή   οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας

                και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, 

               καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής,

               καθώς και   σε   περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.                                                                                                                                                                 ΦΕΚ   Φ8/46284/Δ4

                                       Για υποβολή των αιτημάτων στείλετε email  στο mail του σχολείου     mail@gym-soron.dod.sch.gr  ή                                                                 gymsoron@sch.gr   αναφέροντας τα στοιχεία  του κηδεμόνα και του μαθητή.                                                         

                                                                                                         Η Διευθύντρια

                                                   Δογιάμα    Αικατερίνη